Žirgininkystės klubas "Perkūno žirgai", tel. +370 606 14514, Trakų r., Būdos k., 21102
Angelų kalva, tel. +370 698 27197, +370 659 33041, Trakų r., Būdos k., 21102
Rastinių namų statyba, tel. +370 674 00949, Trakų r., Būdos k., 21102

Narystė organizacijoje

Bendruomenės narių priėmimo, jų kompetencijos vertinimą ir išstojimo klausimus, fiziniam asmeniui pateikus prašymą, juridiniam asmeniui ir nutarimą (protokolo išrašą) apie pageidavimą tapti Bendruomenės nare, Bendruomenės narių teikimu – sprendžia Valdyba.

Bendruomenės narys gali būti pašalinamas iš Bendruomenėsuž įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą arba iš bendruomenės gali išstoti savo noru užpildžius prašymo formą.

Bendruomenės garbės nariai renkami Susirinkime (konferencijoje). Jie stojamojo ir metinio nario mokesčio nemoka, Bendruomenės valdyme nedalyvauja.

Narystė prarandama:
- bet kada raštu pareiškus valią išstoti iš asociacijos;
- nemokant metinio nario ir kitų mokesčių;
- nesilaikant įstatų;
- savo veikla kompromituojant asociacijos veiklą;

 

NARIO MOKESČIAI

PATVIRINTA
2012-04-05 VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLU NR. 12/01 DĖL NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKOS NUSTATYMO

I. NUSTATYTI NARIO MOKESČIAI
1. Nario mokesčių mokėjimo tvarka (toliau- Tvarka) nustatyta šiems Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ (toliau- Bendruomenė) nario mokesčiams:
1.1. Stojamajam nario mokesčiui;
1.2. Metininiam nario mokesčiui.

II. STOJAMASIS NARIO MOKESTIS
2. Stojamasis nario mokestis mokamas viena kartą, per 20 darbo dienų nuo įstojimo patvirtinimo datos.
3. Nesumokėjus Stojamojo nario mokesčio per šios Tvarkos 2 punkte numatytą terminą narystė yra anuliuojama be atskiro įspėjimo.
4. Stojamojo nario mokesčio dydis yra 200 Lt ( du šimtai litų).
5. Taikomos stojamojo nario mokesčio nuolaidos yra šios:
5.1. Nuo stojamojo nario mokesčio atleidžiama šiais atvejais:
5.1.1. Visiškos negalios ( mažiau kaip 30 proc. darbingumas) atveju;
5.1.2. Kai asmeniui patvirtinimo dėl priėmimo į Bendruomenę metais yra 65 ir daugiau metų arba 65 metai sukanka per 180 dienų nuo priėmimo patvirtinimo dienos;
5.1.3. Priimamo asmens bent vienas šeimos narys (sutuoktinis, vaikai arba įvaikiai) yra Bendruomenės narys ir neturi įsiskolinimų Bendruomenei.
5.2. Stojamojo nario mokesčio dydis yra 40 proc. šios Tvarkos 2 punkte nustatyto dydžio, šiais atvejais:
5.2.1. Dalinės negalios (90-31 proc. darbingumas);
5.2.2. Motinai/ tėvui, kuri/(-is) augina 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų;
5.2.3. Motinai/ tėvui vienai (-am) auginančiai (-iam) vaiką iki 16 metų.
5.3. Stojamojo nario mokesčio dydis yra 50 proc. šios Tvarkos 2 punkte nustatyto dydžio, šiais atvejais:
5.3.1. Dalinės negalios (iki 90 proc. darbingumas) atveju;
5.3.2. Studentui, kuris patvirtinimo dėl priėmimo į Bendruomenę dieną mokosi dieniniame studijų skyriuje.

III. METINIS NARIO MOKESTIS

6. Metinis nario mokestis mokamas vieną kartą per kalendorinius metus iki einamųjų metų pabaigos.
7. Metinio nario mokesčio dydis yra 60 Lt ( šešiasdešimt litų).
8. Nesumokėtas metinis nario mokestis perkeliamas į kitus kalendorinius metus.
9. Kasmet sudaromas Bendruomenės metinio nario mokesčio mokėtojų sąrašas bei fiksuojami mokesčių nemokėję asmenys už ataskaitinius ir praeitus ataskaitinius metus. Šis metinio nario mokesčio nesumokėjusių asmenų sąrašas gali būti skelbiamas oficialioje Bendruomenės svetainėje nurodant asmens vardą ir pavardę iki tol kol nesumokėtas metinis nario mokesti bus sumokėtas. Bendruomenės nariai sutinka ir neprieštarauja dėl tokio jų asmens duomenų skelbimo. Šis sutikimas galioja net ir tuo atveju, jeigu Bendruomenės narys išstoja iš Bendruomenės ir yra nesumokėjęs metinio nario mokesčio.
10. Mokestis negali būti perkeliamas ilgiau kaip du (ataskaitinius ir praeitus ataskaitinius) metus iš eilės.
11. Pareiškus norą ar pateikus prašymą išstoti iš Bendruomenės metinis nario mokestis už einamuosius bei praėjusius kalendorinius metus, jeigu nebuvo sumokėtas,- turi būti sumokamas iki narystės Bendruomenėje pabaigos datos.
12. Nesumokėjus metinio nario mokesčio už praėjusius ataskaitinius, ataskaitinius metus iki einamųjų metų pabaigos o jei yra pareikštas noras išstoti iš bendruomenės iki einamųjų metų pabaigos. Bendruomenė turi teisę visus nario duomenis (vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, skolos tipas, skolos atsiradimo data, skolos suma, kreditorius, skolos apmokėjimo data) perduoti įmonei, tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
13. Taikomos metinio nario mokesčio subsidijos yra šios:
13.1. Nuo metinio nario mokesčio atleidžiama šiais atvejais:
13.1.1. Visiškos negalios ( mažiau kaip 30 proc. darbingumas) atveju;
13.1.2. Kai asmeniui yra 65 ir daugiau metų arba 65 metai sukanka tais kalendoriniais metais, už kuriuos mokamas metinis nario mokestis;
13.1.3. Visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu.
13.2 Metinio nario mokesčio dydis yra 40 proc. šios Tvarkos 7 punkte nustatyto dydžio, šiais atvejais:
13.2.1 Dalinės negalios (31- 90 proc. darbingumas);
13.2.2 Visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu.
13.3 Metinio nario mokesčio dydis yra 50 proc. šios Tvarkos 7 punkte nustatyto dydžio, šiais atvejais:
13.3.1 Motinai/ tėvui vienai (-am) auginančiai (-iam) vaiką iki 16 metų.
13.3.2 Dalinės negalios (90 proc. darbingumas) atveju;
13.3.3 Motinai/ tėvui, kuri/ (-is) augina 3 ir daugiau nepilnamečių vaikų;
13.3.4 Visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu.
13.4. Darbo netekimo atveju narys gali atidirbti Bendruomenei naudingais darbais ne mažiau kaip 100 proc. nario mokesčio vertės, valandinį įkainį skaičiuojant pagal Statistikos departamento nustatytą mokamą bendruomeninio darbo valandinį vidurkį, litais.
14. Atleidimo nuo metinio ir stojamojo nario mokesčių klausimus svarsto Bendruomenės visuotinis narių susirinkimas.
15. Nuolaidos nario mokesčiams taikomos tik pateikus prašymą ir teisę į nuolaidą pagrindžiančius dokumentus ( pasą, pensininko pažymėjimą, seniūnijos pažymą apie šeimos sudėtį, bedarbio pažymėjimą, darbingumo nustatymo pažymą ir pan. )
16. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.

Kontaktai

Bendruomenės adresas:
Trakų r. Būdos kaimas LT-211020
kodas 301730514
A/s LT38 7300 0101 0794 6792
LT53 7300 0101 1606 2803 (Angelų fondas)
Tel: +370 698 27197
El. paštas:, ,

 

Užugirių seniūnaitijos seniūnaitis:
Jan Semionov
Tel: +370 672 82001
El. paštas:

 

Rask mus Facebook'e

JKB "Užugiriai" leidinys

Prisijungti / Registruotis